Cup Managers domaranmälningssystem är både flexibelt och avancerat för att försöka täcka in alla tänkbara behov som våra olika turneringar har.

Översikt anmälningsformulär

På nedanstående bild ser du hur anmälningsformuläret ser ut om man aktiverar precis alla frågealternativ som finns tillgängliga. Se beskrivning för varje punkt längre ner. Givetvis är det varken praktiskt eller lämpligt att ha ett så här långt anmälningsformulär, utan detta används bara i utbildningssyfte. Viktigt att ni som turnering anpassar formuläret efter era behov.

Notera att fälten 10-12 är helt turneringsanpassade frågor och kan vara obegränsade till antalet och bestå av antingen text, tal eller ja/nej-svar.

Beskrivning av de olika elementen i anmälningsformuläret: 

1. Kontaktinformation (obligatorisk)

Kontaktinformationen är obligatorisk för alla och går inte att förändra.

2. Domarnummer (valfri)

Domarnummer kan t.ex. vara officiellt licensnummer eller någon annan typ av värde ni samlar in som identifierar domaren.

Fältet är valfritt och slås på eller av under Inställningar->Domare->Kräv att domarna anger sitt domarnummer

3. Födelseår / Födelsedatum / Personnummer (ett alternativt måste väljas)

Cup Manager kan samla in antingen födelseår (i formatet XXXX, t.ex. 1982) eller födelsedatum (i formatet YYYYMMDD, t.ex. 19821013) eller svenskt personnummer (i formatet (YYYYMMDD-XXXX, t.ex. 19821013-3933). Du måste välja ett av alternativen.

Om ni är en svensk turnering och ni önskar redovisa utbetalda domarlöner till Skattemyndigheten, så kallad kontrolluppgift, behöver ni troligen samla in personnumret på domarna. 

Cup Manager har i dagsläget inte stöd för andra datum-format eller andra nationers personnummer. Om du har behov av att använda detta, ta kontakt med oss på support@cupmanager.net så skall vi försöka hjälpa dig.

Fältet är obligatoriskt men kan justeras under Inställningar->Domare->Domarna måste ange...

4. Bankuppgifter (avstängd, frivillig eller obligatorisk)

Du kan be domarna om sina bankkontouppgifter (bankens namn, clearingnummer och kontonummer) redan i anmälan. Detta kan sedan användas för att betala ut domararvoden.

Funktionen kan stängas av, vara frivillig eller obligatorisk. Detta ändrar du under Inställningar->Domare->Låt domarna ange information om sitt bankkonto respektive Inställningar->Domare->Tvinga dem att ange information om sitt bankkonto

Tänk på att om du gör funktionen obligatorisk finns risk att felaktig data lämnas, eller att den potentiella domaren inte slutför sin anmälan. Kontouppgifter kan läggas in i efterhand.

5. Licenser (obligatorisk, om licenser används)

Licenser är frågor om domarens behörighet. Detta kan vara enligt en fastställd certifiering som ert idrottsförbund använder, eller egenpåhittade licenser som är specifika för er turnering. Vid anmälan kan domarna ange en eller flera.

Det är möjligt att knyta en specifik licens till en specifik domarposition (t.ex. huvuddomare eller assisterande domare) eller till en specifik klass. Dessa inställningar finns gömda under alternativet "Avancerade inställningar" där du ställer in licenserna. 

Om det inte finns några licenser alls inlagda i Cup Manager kommer anmälningsformuläret heller inte fråga efter licenser. Om det finns licens-alternativ inlagda kommer det vara obligatoriskt att ange licens. I vissa situationer kan det därför vara bra att ha med ett alternativ som heter "Har ingen licens" om ni önskar ge den möjligheten. 

Licenser ställer du in under Inställningar->Domare->Licenser.

6. Roll (avstängd eller obligatorisk)

För de turneringar som jobbar med domar-coacher så är det möjligt att aktivera denna funktion för att samla in information om personens roll. Ni som turneringsadministratörer kan välja vilka alternativ som personen kan välja mellan. Per idag existerar bara rollerna Domare, Coach, Domare & Coach. Om er turnering har behov av andra alternativ kan ni kontakta oss på support@cupmanager.net. 

Du aktiverar roller under Inställningar->Domare->Be domare att ange roll och ställer in vilka valbara roller som skall kunna väljas under Inställningar->Domare->Tillgängliga roller.

7. Hur vill du bo under turneringen (avstängd eller obligatorisk)

Domare behöver också någonstans att sova, och du kan samla in behoven direkt i anmälningsformuläret. Som standard frågar systemet om du som domare ordnar eget boende eller om du behöver boende. Men du kan också lägga upp speciella domarboendealternativ (ett eller flera) som domaren får välja mellan. Du kan också låta domarna välja mellan samma boendealternativ som deltagarna.

För att aktivera andra svarsalternativ än "Behöver boende" går du in under Inställningar->Anmälningar->Boende & Mat->Deltagaravgifter och antingen skapar en ny deltagaravgift endast avsedd för domare, eller markerar att att befintligt alternativ är tillgängligt även för domare. Detta gör du genom att klicka på Avancerade inställningar och kryssa i Domare får bo här?

Frågan om boende i anmälningsformuläret kan antingen vara avslagen eller så är den obligatorisk. Du slår på den under Inställningar->Domare->Fråga domare om boende.

8. Tröjstorlek (avstängd eller obligatorisk)

En fördefinierad fråga som kan slås på eller av som låter domarna ange sin tröjstorlek. Storlekarna är fördefinierade och det går bara att välja mellan Small, Medium, Large, X-Large och XX-Large. Listan över storlekar kan du skriva ut eller ladda ner via Anmälningar->Domare->Skriv ut->Domarlista

Frågan är antingen avslagen eller obligatorisk och slås på eller av under Inställningar->Domare->Låt domarna välja tröjstorlek

9. Fråga om första-gångs-domare (avstängd eller obligatorisk)

Cup Manager kan fråga domaren om det är den första gången de dömer i turneringen. Denna informationen går att läsa på domaranmälan i anmälningssystemet eller skrivas ut eller laddas via Anmälningar->Domare->Skriv ut->Domarlista.

Frågan kan antingen stängas av eller vara obligatorisk och den slås av eller på under Inställningar->Domare->Fråga domarna om det är deras första gång

10-12 Anpassade frågor text, tal eller ja/nej (avstängt, frivilligt eller obligatoriskt)

Om de befintliga alternativen i domaranmälan inte hjälper era behov så finns det möjlighet att skapa egna frågor. Det går att skapa hur många frågor man vill. Svaren går att läsa på domaranmälan i anmälningssystemet eller skrivas ut eller laddas via Anmälningar->Domare->Skriv ut->Domarlista. 

Systemet har idag stöd för textsvar (kan bestå av text, siffror och symboler), bara talsvar (godkänner bara siffror) eller ja/nej. Systemet har per idag inte stöd för förvalda alternativ som t.ex. radio-knappar, kryssrutor eller drop-down. Om din turnering har detta behovet berätta det gärna för oss på support@cupmanager.net så vi vet om att behovet finns.

Varje fråga kan göras obligatorisk eller frivillig. Det finns också möjlighet att skriva frågan på olika språk om ni har flera språk aktiverade i systemet. 

För att lägga till frågor gå till Inställningar->Domare->Frågor.

13. Godkänn domaravtal

Innan en domare anmäler sig till turneringen går det att tvinga denne att först läsa och godkänna ett avtal. Om detta är aktiverat går det inte att genomföra anmälan utan att kryssa i rutan Jag accepterar avtalet. Du kan lägga in olika texter på olika språk. 

Avtalstexten är antingen avslagen eller obligatorisk och det är inte möjligt att visa texten utan att kräva ett godkännande. För att aktivera funktionen går du till Inställningar->Domare->Kräv att domarna godkänner följande avtal och själva avtalstexten lägger du in precis under.

14. Ytterligare information

Det finns ytterligare information som man lämnar i samband med domaranmälan. Det kan t.ex. vara vilka tider man kan döma, om man vill döma tillsammans med någon specifik domarpartner, ankomststider etc. Detta görs i steg två, efter att man skickat in det ursprungliga anmälningsformuläret.

Hittade du svaret?